» » Various - Τα Πάθη Και Η Ανάστασις Του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού (Ευαγγέλια Και Ύμνοι)
ulivingstonia
full-dateMP3 1215 mb. | FLAC 1250 mb. | WMA: 1900 mb.
Classical

Various - Τα Πάθη Και Η Ανάστασις Του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού (Ευαγγέλια Και Ύμνοι) album flac

Various - Τα Πάθη Και Η Ανάστασις Του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού (Ευαγγέλια Και Ύμνοι) album flac

Performer: Various
Title: Τα Πάθη Και Η Ανάστασις Του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού (Ευαγγέλια Και Ύμνοι)
Style: Early, Medieval
Rating: 4.2
Votes: 863
Other formats: TTA ASF MP1 AA FLAC RA MP4

On this page you can not listen to mp3 music free or download album or mp3 track to your PC, phone or tablet. All materials are provided for educational purposes.

ῶν Ὁσιομαρτύρων Ἀνυσίας καί Γεδεών τοῦ νέου τοῦ ἐν Τυρνάβῳ, τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Φιλεταίρου καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Λέοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Κατά Σάρκα Γέννησις Τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος Ημών Ιησού Χριστού. 29 December 2018 ·. Ό Απόστολος. ροσ γαλατασ α´ 11 - 19. 11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ι’ αυτό, τα Ιερά Ευαγγέλια και η πλούσια Υμνολογία της Εκκλησίας διαζωγραφίζουν με τρόπον θεοπρεπή το Πάθος, την αγάπη και το έλεος μετά του οποίου ο Θεάνθρωπος Χριστός εδέχθη την σταύρωσιν και τον θάνατόν και την Θεόσωμον ταφήν για να ολοκληρώσει το μυστήριον της Σωτηρίας του Ανθρωπίνου Γένους. Νεκραναστημένος Χριστός απευθυνόμενος προς την ολοφυρόμενη Μαρία την Μαγδαληνή, λέγει: γύναι τί κλαίεις, τίνα ζητείς; (Ιωάν. Dearly Beloved in the Lord, It is with particular joy that I am sending t. γκύκλιος επί τη ευκαιρία των Παθών και της Ανάστασης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. γαπητοί μας εν Κυρίω, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω προς όλους σας εγκάρδιον πατρικόν χαιρετισμόν αγάπης.

άδε λέγει Κύριος∙ Πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅμα, καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. ίς ἀναγγελεῖ ταῦτα; ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν; ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ. ίνεσθέ μοι μάρτυρες, καὶ ἐγὼ μάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεός, καὶ ὁ παῖς μου, ὃν ἐξελεξάμην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ συνῆτε ὅτι ἐγώ εἰμι. μπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος. ίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ ῾Υψίστῳ. ιὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. ήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν· ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον·.

οῦ Ἑσπερινοῦ μετ’ Ἀνοιξανταρίων, Μεγάλης Εἰσόδου καί Ἀρτοκλασίας, ψαλλόντων τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ π. Ἰωσήφ, προεξῆρξεν ἡ . Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων . εόφιλος, ἐν ᾧ οἱ Ἀρχιερεῖς συμπροσηύχοντο ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. λιτανεία αὕτη μιμεῖται τήν θριαμβευτικήν Εἴσοδον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τά Ἱεροσόλυμα, ὅτε οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων ἔψαλλoν Αὐτῷ τό ὡσαννά τῷ υἱῷ Δαυΐδ, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος. λιτανεία ἐξεκίνησεν ἀπό τῆς Βηθφαγῆς, διελθοῦσα δέ ἀπό τῆς Γεσθημανῆς, ἐν ᾧ πάντες ἐκράτουν βαΐα καί ἔψαλλον τροπάρια τῆς Βαϊοφόρου, κατέληξε πρός τήν Πύλην τῶν Λεόντων ἤ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Ἄννης καί ἀπελύθη.

δελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ προσφιλῆ καὶ εὐλογημένα, Διὰ τῆς θεοπνεύστου ρήσεως τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Κυρίου καὶ τῶν κριμάτων αὐτῆς, εἰσάγει καὶ ἐφέτος πάντας τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς εἰς τὸ μυστήριον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρκοστῆς ὁ ἱερὸς Ψαλμῳδὸς ἀναφωνῶν: Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις (Ψαλμ. ποτελεῖ, ταυτοχρόνως, ἡ νηστεία καὶ ἡ ἀποχὴ ἀπὸ βρωμάτων καὶ ἀπὸ διαλογισμῶν ματαίων καὶ ἐνθυμήσεων πονηρῶν ἀφετηρίαν διὰ τὴν ὀρθήν, μεμετρημένην καὶ σώφρονα διαχείρισιν τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, μὲ προοπτικὴν τὴν κοινὴν ὠφέλειαν, οὕτως ὥστε νὰ ἐκμηδενίζωνται αἱ ἀρνητικαὶ καὶ διὰ τὸ κοινωνικὸν καὶ φυσικὸν περιβάλλον ἐπιπτώσεις ἐκ τῆς ἀλόγου χρήσεώς των καὶ νὰ παραμένῃ μόνον ἡ νηστεία τῆς ἐλεημοσύνης, ἡ ὁποία νὰ μὴ .

Κατά Σάρκα Γέννησις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. A Legszentebb Istenszülő emlékezete (ünnepe). Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου. Υπαπαντή του Κυρίου. A mi Legszentebb Nagyasszonyunk, az Istenszülő örömhírvétele. Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Győzelemhozó (győzelemhordozó) Szent György. Αγίος Γεωργίος ο Τροπαιοφόρος. Παρασκευή Τα Αγία Πάθη του Κυρίου. Nagyszombat, a Pokolraszállás. άββατο Η εις Άδου Κάθοδος. Szent Húsvét, a mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadása. ΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Η Ανάστασις του Κυρίου ημών Ιησού.

ιαγενομένου τοῦ Σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ, καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη, ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν τὸν᾿Ιησοῦν. αὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς Σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. αὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; Καὶ ἀναβλέψασαι, θεωροῦσιν, ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. πέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους, πάσης Ἀρχῆς καὶ Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατὰ ξηρὰν θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. πέρ τῆς πόλεως (Μονής Κώμης) ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. πὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Tracklist

A1 Κυριακή Των Βαΐων
A2 Μεγάλη Τρίτη
A3 Μεγάλη Τετάρτη
A4 Μεγάλη Πέμπτη
B1 Μεγάλη Πέμπτη
B2 Μεγάλη Παρασκευή
B3 Ανάστασις

Credits

  • Read By [Reading Of The Gospels By] – Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Τσουμάρης, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης
  • Recording Supervisor – Δημ. Σ. Φερούσης
  • Vocals [Hymns Sung By] – Νικόλαος Γρηγοριάδης

Notes

THE PASSION AND THE RESURRECTION OF OUR LORD JESUS CHRIST
GOSPEL READING AND BYZANTINE HYMNS

A. PALM SUNDAY
B. TUESDAY
C. WEDNESDAY
D. HOLY THURSDAY
E. HOLY THURSDAY
F. GOOD FRIDAY
G. THE RESURRECTION

Reading of the Gospels by: The Rt. Reverend the Archimandrite DIONYSSIOS BAΪRAKTARIS and the Reverend Head-Priest ATHANASSIOS TSOUMARIS

Hymns sung by: NICOLAOS GRIGORIADIS, First Chanter of the Cathedral of the Holy Trinity of Piraeus and issokratima accompaniment by members of his choir.

Supervision of the recording: DIMITRIOS S. FEROUSSIS
2016-2019 © ulivingstonia.com
All rights reserved